ห้างออนไลน์ ETM เป็นห้างออนไลน์ในรูปแบบใหม่ที่สร้างขึ้นโดยคนไทย เพื่อคนไทย เพื่อเกษตรกร เพื่อผู้ประกอบการคนไทย ให้เกิดการค้าขายในภาคประชาชน ได้รับสินค้าตรงปก ในกรณีที่เกิดความเสียหาย สามารถติดต่อกับผู้ผลิตได้ ในส่วนสินค้าด้านการเกษตรสามารถทำการตลาดล่วงหน้า กับห้างออนไลน์ ETM ของเราได้.

CHAIPIROM ETM
CEO

“ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นเกษตรกร เราจึงควรให้ความสำคัญต้นน้ำ บูรณาการเข้าสู่ห้างออนไลน์ eat24mall (ETM) “.

JAMES ETM
System support

“แพลตฟอร์มนี้มีเพื่อ ช่วยให้ประชาชน เกษตร หรือผู้ผลิต ได้มีช่องทางการขายสินค้าทางออนไลน์ ในขณะเดียวกัน ก็สร้างอาชีพให้กับผู้คนที่มีความขยัน”.

CHAT ETM
Public Relations

“การสื่อสารองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับคนที่เกี่ยวข้อง ให้เดินไปในทิศทางเดียวกัน ที่ถูกต้องกับ แพลตฟอร์ม”.

INGING ETM
Customer Support

“การดูแลผู้ประกอบการ เป็นการช่วยเหลือ ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่การค้าในรูปแบบของออนไลน์ได้มากขึ้น”.